Mijn favorieten

Disclaimer

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, tekeningen, geluids- en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Paykar Makelaardij, en worden beschermd door (internationale) wetgeving.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van een webpagina, of de inhoud daarvan, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor commerciële doeleinden toeeigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van Paykar Makelaardij te worden verkregen.
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).


Uitsluiting van aansprakelijkheid
Paykar Makelaardij geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.
Paykar Makelaardij sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:
de op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;
de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website(s) van Paykar Makelaardij geplaatste gegevens en informatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, tekeningen, plannen, kaarten, geluids- en (of) videofragmenten, software en andere objecten;
(vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdende met het bezoek van de website(s), of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website(s).
 
Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
 
Koppelingen naar websites die niet van Paykar Makelaardij zijn
Onze websites kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden. Wij hebben geen zeggenschap over die sites en zijn derhalve niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluiten iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.


Misbruik
Paykar Makelaardij zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.
Paykar Makelaardij behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In toepassing hierop kan Paykar Makelaardij de toegang tot de website monitoren.


Toepasselijkheid
Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de Paykar Makelaardij - website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.